Vanliga frågor

Resevillkor etc...

Reklamationer görs via mail: info@bordershop-bussen.se

Åldersgräns vid resa utan målsman, 20år.

1 Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören. 1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. 1.1.2 Åldersgräns på 20 år gäller om resa ej sker tillsammans med målsman 1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. 1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. 1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären vid köp erlagt full betalning 1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. 1.6 Önskemål garanteras inte. 1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

2 Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall erlägga full betalning för resan i samband med slutförandet av beställningen.

3 Resenärens rätt till avbeställning

3.1 Resenär har alltid ångerrätt 14 dagar enligt distansköpslagen.  

Avbeställning- och avbokningsvillkor

3.2 På våra resor finns ingen möjlighet att avboka eller välja till avbokningsskydd 3.2.1 Bokad resa kan överlåtas på annan person via Mail: info@bordershop-bussen.se

4 Resenärens ändringar av resan

4.1 Resenär kan överlåta sin resa till annan resenär fram till 7 dagar innan avresa enligt punkt 5.1

5 Resenärens rätt att överlåta avtalet

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste senast 7 dagar före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

6 Arrangörens ändringar före avresan

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren 6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske. Bordershop-bussen.se förbehåller sig rätten att ändring av hotell, flyg och färjor kan förekomma. 6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4. 6.2. Ändring av priset 6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: (a) ändringar i transportkostnader (b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller (c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. 6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) – (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor. 6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor. 6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. 6.3. Tidtabellsändringar 6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan. 6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet 6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. 6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet. 6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa 6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. 6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet. 6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det. 6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa 6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. 6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar: (a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller (b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Bordershop-bussen.se förbehåller sig rätten att ställa in resan vid färre än 30 deltagare. Detta meddelas antingen skriftligt eller via brev eller e-mail eller muntligt senast 10 dagar före avresa på flerdagsresor och 5 dagar före på dagsturer. 6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led. 6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m. 6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. 6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

7 Arrangörens ändringar efter avresan

7.1 Uteblivna prestationer 7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. 7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. 7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd. 7.2 Andra fel och brister 7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror

Resevillkor

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. 7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs. 7.2.5 Bordershop-bussen.se förbehåller sig rätten att ändra i dagsprogrammet då förutsättningarna för utflykten förändrats. 7.3 Skadeståndets omfattning 7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 Reklamation och avhjälpande

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. 8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. 8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9 Resenärens ansvar under resan

9.1 Arrangörens anvisningar 9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet. 9.2 Resenärens ansvar för skada 9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören. 9.3 Resenären ansvarar för formaliteter 9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer och försäkring. 9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren. 9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören. 9.4 Avvikande från arrangemanget 9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant. 9.4.2 Vid avvikelse enl. 9.4.1 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

10 Tvistlösning

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Arrangör enligt resegarantilagen för samtliga resor på bordershop-bussen.se. Horredstrafiken AB, Varbergsvägen 425, 531 90  HORRED. Mail:info@horredstrafiken.se. Vi reserverar oss för eventuell felskrivning.  
Avbokningskostnad: Denna resa går inte att avboka – bokad resa återbetalas alltså ej Bokning kan överlåtas på annan person. Vänligen maila in denna information på info@bordershop-bussen.se. OBS inga ändringar kan göras from 7 dagar innan avresa. Betalning för resan görs direkt i samband med bokning och återbetalas ej vid avbokning

Boka din resa idag!

Boka en bordershopresa till Calles i
Burg för bara 800 kr per person.

Övriga frågor...

Fleggaard

Calles

Läs mer genom att klicka på Butiksnamnet.

Vi beräknar att vara tillbaka i Skene 21:30 som referens. Vid urlastningen är det ENDAST chaufför och reseledare som hanterar Ert bagage. Vänligen stå beredda att ta emot Ert bagage när Ert namn eller nummer ropas upp.

Det är fritt val vilka varor man väljer, man får dock aldrig överstiga den totala lastvikten för resan. Se tabell nedan för att enklare beräkna ditt inköp
1 flak öl (24 burk x 33 cl) ca8,5 kg
1 flak öl (24 burk x 50 cl) ca13 kg
1 flaska vin (75cl) ca1,2kg
1 liter vin på tetrapak ca1 kg
Bag in box (3 liter) ca3 kg
1 låda vin (6 flaskor x 75cl) ca8,5 kg
1 liter flaska. Ex. vodka. Ca1,7kg
                            Det är upp till varje resenär att ha med giltiga dokument för genomresa av Danmark samt inresa i Tyskland.
Man får endast boka en plats per person.
Lastvikten är 150kg per person, chauffören har rätt att neka resenär att ta med sitt gods hem vid överskridande av vikt
  1. Får man boka två platser?
Man får endast boka en plats per person.
  1. Vad väger varorna? Hur mycket får jag ta med av varje?
Det är fritt val vilka varor man väljer, man får dock aldrig överstiga den totala lastvikten för resan. Se tabell nedan för att enklare beräkna ditt inköp
1 flak öl (24 burk x 33 cl) ca8,5 kg
1 flak öl (24 burk x 50 cl) ca13 kg
1 flaska vin (75cl) ca1,2kg
1 liter vin på tetrapak ca1 kg
Bag in box (3 liter) ca3 kg
1 låda vin (6 flaskor x 75cl) ca8,5 kg
1 liter flaska. Ex. vodka. Ca1,7kg
  Det är upp till varje resenär att ha med giltiga dokument för genomresa av Danmark samt inresa i Tyskland.
Du ansvarar själv för dina varor! Som resenär ansvarar du själv för dina varor. Se till att allt är tydligt försett med namn och adress för att undvika tveksamheter i samband med urlastning. Vid urlastningen är det ENDAST Chaufför och reseledare som hanterar ert bagage. Vänligen stå beredda att ta emot ert bagage när ert namn eller nummer ropas upp.